UAB “Kelranga“ 2015 m. metinis pranešimas
UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.
Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno g. 15, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.
Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.
Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekoritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).
Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 56 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 54 darbuotojai.
Bendrovė per finansinius metus gavo 2 179 362 eurų pajamų, t.y.  82 129 eurais arba apie 4  proc. mažiau nei 2014 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 1 373 155 eurai ir 728 701 euras.
UAB „Kelranga“ patyrė 2 126 692 eurus sąnaudų, lyginant su 2014 m. 107 026 eurais mažiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos – 688 863 eurai arba apie 32 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 515 895 eurai arba apie 24 proc. visų sąnaudų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 108 753 eurus arba 5 proc. visų sąnaudų.  2015 metais įmonė priskaičiavo  142 754 eurus draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurios sudarė apie 7 proc. visų sąnaudų.
Grynasis pelnas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 52 670 eurų. Lyginant finansinius metus su 2014m. grynasis pelnas padidėjo 24 898 eurais.
Bendrovė 2015 metais nusipirko ilgalaikio turto už 71 554 eurus.
Remiantis pelno mokesčio įstatymo 46(1) straipsnio nuostata „Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto“, įmonė įgyvendina investicinį projektą. Taigi, apskaičiuojant 2015 m. pelno mokestį, įmonė susimažino 2015 m. uždirbtą apmokestinamąjį pelną
33 015 eurų suma.
UAB „Kelranga“ nuolat dalyvauja Aktyvios darbo rinkos įgyvendinimo projektuose: darbo vietų steigimo subsidijavimas ir įdarbinimas į įsteigtas darbo vietas, įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas. Per 2015 metus gautomis subsidijomis (2969 eur.) iš Marijampolės teritorinės darbo biržos yra sumažintos sąnaudos, kurioms kompensuoti jos buvo skirtos.
Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų ir griežtos atskaitomybės blankų inventorizacija atlikta 2015 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.
Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.
Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.
2015 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 204 068 eurus.    Lyginant su 2014 m. –
357 830 eurų.
Už atliktus miesto tvarkymo ir eksploatavimo darbus 2015 m. gruodžio 31 dienai  UAB „Niskama“ už atliktus darbus liko skoloje  57 622 eurus,  Marijampolės savivaldybė liko skoloje 24 435 eurus.
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 29 709 eurus.
Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 224 154 eurus. Palyginus su 2014 metais (254 078 eurai), šie įsipareigojimai sumažėjo 29 924 eurais. Didžiausias įsiskolinimas už prekes finansinių metų pabaigoje yra UAB „Alkesta“ (23 443 eurai) .
UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2015 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.
Bendrovė 2016 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas naujas asfalto klotuvas, taip pat dar ruošiamasi įsigyti naujesnės technikos, diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.

Pelno (nuostolių) ataskaita

STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
 PARDAVIMO PAJAMOS  2153837  2172926
 PARDAVIMO SAVIKAINA  1854320  1988228
 BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  299517  184698
 VEIKLOS SĄNAUDOS  265354  239574
   Pardavimo
   Bendrosios ir administracinės  265354  239574
 TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  31463  (54876)
 KITA VEIKLA  24805  87029
 Pajamos  25493  88565
   Sąnaudos  688  1535
 FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA  (1347)  (2093)
   Pajamos  32
   Sąnaudos  1379  2093
 ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  57622  30061
 PAGAUTĖ
 NETEKIMAI
 PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  57622  30061
 PELNO MOKESTIS  4952  2289
 GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  52670  27772

Balansas

TURTAS Pastabos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
 ILGALAIKIS TURTAS  326015  365131
 NEMATERIALUSIS TURTAS  –  4503
 Plėtros darbai
 Prestižas
 Patentai, licencijos
 Programinė įranga  –  4503
 Kitas nematerialusis turtas    
 MATERIALUSIS TURTAS  326015  360628
 Žemė
 Pastatai ir statiniai  91732  106772
 Mašinos ir įrengimai  174228  162447
 Transporto priemonės  59109  88814
 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  946  2594
 Nebaigta statyba
 Kitas  materialusis turtas
 Investicinis turtas  –  –
 Žemė
 Pastatai
 FINANSINIS TURTAS  –  –
 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
 Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
 Po vienerių metų gautinos sumos
 Kitas finansinis turtas
 KITAS ILGALAIKIS TURTAS
 Atidėtojo mokesčio turtas
 Kitas ilgalaikis turtas
 TRUMPALAIKIS TURTAS  584139  543790
 ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS  73111  107485
 Atsargos  69410  99922
 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  53080  99921
 Nebaigta gamyba  16330
 Pagaminta produkcija
 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
 Išankstiniai apmokėjimai  3701  7563
 Nebaigtos vykdyti sutartys
 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  204068  357829
 Pirkėjų įsiskolinimas  204068  357829
 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
 Kitos gautinos sumos
 KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  1150  4759
 Trumpalaikės investicijos
 Terminuoti indėliai
 Kitas trumpalaikis turtas  1150  4759
 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  305810  73717
 TURTO IŠ VISO:  910154  908921

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
 NUOSAVAS KAPITALAS  656291  616650
 KAPITALAS  428869  428898
 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
 Akcijų priedai
 Savos akcijos (-)
 PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
 REZERVAI  42887  42890
 Privalomasis  42887  42890
 Savoms akcijoms įsigyti
 Kiti rezervai
 NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  184535  144862
 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  52670  27772
 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  131865  117090
 DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  –  2969
 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  253863  289302
 PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI  29709  35223
 Finansinės skolos  29709  35223
 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai  29709  35223
 Kredito įstaigoms
 Kitos finansinės skolos
 Skolos tiekėjams
 Gauti išankstiniai apmokėjimai
 Atidėjiniai
 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
 Pensijų ir panašių įsipareigojimų
 Kiti atidėjiniai
 Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
 PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  224154  254079
 Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis  18910  21817
 Finansinės skolos
 Kredito įstaigoms
 Kitos skolos
 Skolos tiekėjams  118059  187114
 Gauti išankstiniai apmokėjimai
 Pelno mokesčio įsipareigojimai
 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  76048  44778
 Atidėjiniai
 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  11137  370
 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  910154  908921