Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos sveikatos politika

Pagrindinis UAB „KELRANGA“ tikslas – nuolatinis atliekamų darbų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimas, siekiant visapusiškai tenkinti esamų bei būsimų užsakovų poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

  • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
  • Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
  • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.
  • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
  • Informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką;
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją.
  • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
  • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Šių siekių įgyvendinimui organizacijoje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Organizacijos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

Visas dokumentas: Politika_2020.pdf

Skambinti
Žemėlapis