Finansinė ataskaita​ 2017

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.

Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno skg. 5, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.

Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.

Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 78 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 67 darbuotojai.

Bendrovė per finansinius metus gavo 3 029 174 eurų pajamų, t.y.  442 249 eurais arba apie 15 proc. daugiau nei 2016 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 1 483 241 eurasi ir 1 483 980 eurų.

UAB „Kelranga“ patyrė 2 458 480 eurų sąnaudų, lyginant su 2016 m. 289 769 eurais daugiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos –  822 906 eurai arba apie 33 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 633 740 eurus arba apie 26 proc. visų sąnaudų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 164 655 eurus arba 7 proc. visų sąnaudų.  2017 metais įmonė priskaičiavo  198 387 eurus draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurios sudarė apie 8 proc. visų sąnaudų.

Grynasis pelnas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 263 725 eurų. Lyginant finansinius metus su 2016m. grynasis pelnas padidėjo 92 414 eurų.

Bendrovė 2017 metais nusipirko ilgalaikio turto už 318 080 eurų. Už nuosavas lėšas- 292 030 eurų, iš skolintų lėšų – 26050 eurų.

Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų inventorizacija atlikta 2017 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.

Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.

2017 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 457 062 eurus. Lyginant su 2016 m. – 162 323 eurus.

Už atliktus miesto tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo darbus 2017 m. gruodžio 31 dienai  Marijampolės savivaldybės administracija liko skoloje 330 705 eurus, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija už kelių statybos ir priežiūros darbus – 51 194 eurus.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 94 201 eurą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 366 739 eurų. Palyginus su 2016 metais (301 553 eurai), šie įsipareigojimai padidėjo 65 186 eurais. Didžiausias įsiskolinimas finansinių metų pabaigoje yra A.Masiulionio įmonei “ (22 420 eurų) už skaldą bei žvyrą.

UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2017 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.

Bendrovėje po finansinių metų pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Bendrovė 2018 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas asfalto klotuvas Vogele, autobokštelis MAN, ekskavatorius KOMATSU, ratinis krautuvas JCB, Ekskavatorius Liebherr. Taip pat ruošiamasi diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.
Bendrovės tyrimų veikla per 2017 metus vykdoma nebuvo.

Bendrovė vykdo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą.  Visi įmonės darbuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų . Bendrovėje vykdoma veikla apdrausta įmonių civilinės atsakomybės draudimu.

BALANSAS

Straipsniai Pasta-bos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 646839 497507
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 646839 497507
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 841847 741635
Atsargos 44952 62067
Per vienus metus gautinos sumos 457062 162323
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 339833 517245
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 10580 6442
TURTO IŠ VISO 1499266 1245584
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 1038326 814602
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 566570 342846
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 460940 430982
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 94201 129429
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 366739 301553
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS    
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1499266 1245584

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai Pastabos Nr. 2017m. 2016m.
Pardavimo pajamos 3029174 2586925
Pardavimo savikaina (2458480) (2153111)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 570694 433814
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (270899) (244099)
Kitos veiklos rezultatai 13844 4624
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (4578) (2748)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 309061 191591
Pelno mokestis (45336) (20280)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 263725 171311

 

Skambinti
Žemėlapis