Finansinė ataskaita​ 2016

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.z

Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno g. 15, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.

Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.

Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 67 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 56 darbuotojai.

Bendrovė per finansinius metus gavo 2 586 925 eurų pajamų, t.y.  433 088 eurais arba apie 17  proc. daugiau nei 2015 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 1 466 547 eurai ir 1 078 349 eurai.

UAB „Kelranga“ patyrė 2 153 111 eurus sąnaudų, lyginant su 2015 m. 298 791 eurų daugiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos – 767 283 eurai arba apie 36 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 509 522 eurus arba apie 24 proc. visų sąnaudų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 123 076 eurus arba 6 proc. visų sąnaudų.  2016 metais įmonė priskaičiavo  157 886 eurus draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurios sudarė apie 7 proc. visų sąnaudų.

Grynasis pelnas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 171 311 eurų. Lyginant finansinius metus su 2015 m. grynasis pelnas padidėjo 118 641 euru.

Bendrovė 2016 metais nusipirko ilgalaikio turto už 362 284 eurus. Už nuosavas lėšas- 93 327 eurus, iš skolintų lėšų – 268 957 eurus.

Remiantis pelno mokesčio įstatymo 46(1) straipsnio nuostata „Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto“, įmonė įgyvendina investicinį projektą. Taigi, apskaičiuojant 2016 m. pelno mokestį, įmonė susimažino 2016 m. uždirbtą apmokestinamąjį pelną  58 245 eurų suma.

Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų ir griežtos atskaitomybės blankų inventorizacija atlikta 2016 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.

Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.

2016 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 162 323 eurus.    Lyginant su 2015 m. – 205 809 eurus.

Už atliktus miesto tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo darbus 2016 m. gruodžio 31 dienai  Marijampolės savivaldybės administracija liko skoloje 30 128 eurus, UAB Delca Invest už aikštelės statybos darbus – 44 801 eurą, UAB Storoma už asfaltavimo darbus – 16 650 eurų.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 129 429 eurus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 301 553 eurus. Palyginus su 2015 metais (224 154 eurai), šie įsipareigojimai padidėjo 77 399 eurais. Didžiausias įsiskolinimas finansinių metų pabaigoje yra UAB „Alkesta“ (83 735 eurai) už asfaltbetonį.

UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2016 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.

Bendrovėje po finansinių metų pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Bendrovė 2017 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas grunto tankinimo volas, bobcat S650, asfalto klotuvas, taip pat dar ruošiamasi įsigyti naujesnės technikos, diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.

Bendrovės tyrimų veikla per 2016 metus vykdoma nebuvo.

Bendrovė vykdo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą.  Visi įmonės darbuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų . Bendrovėje vykdoma veikla apdrausta įmonių civilinės atsakomybės draudimu.

BALANSAS

Straipsniai Pasta-bos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 497507 326015
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 497507 326015
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 741635 581029
Atsargos 62067 69410
Per vienus metus gautinos sumos 162323 205809
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 517245 305810
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 6442 3110
TURTO IŠ VISO 1245584 910154
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 814602 656291
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 342846 184535
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 430982 253863
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 129429 29709
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 301553 224154
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS    
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1245584 910154

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai Pastabos Nr. 2016m. 2015m.
Pardavimo pajamos 2586925 2153837
Pardavimo savikaina (2153111) (1854320)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 433814 299517
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (244099) (265354)
Kitos veiklos rezultatai 4624 24805
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 32
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (2748) (1379)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 191591 57622
Pelno mokestis (20280) (4952)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 171311 52670

 

Skambinti
Žemėlapis