Finansinė ataskaita​ 2018

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.

Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno skg. 5, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.

Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.

Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 92 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 78 darbuotojai.

Bendrovė per finansinius metus gavo 3 705 016 eurų pajamų, t.y.  675 842 eurais arba apie 18 proc. daugiau nei 2017 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 1 904 227 eurai ir 1 734 424 eurai.

UAB „Kelranga“ patyrė 3 300 061 eurų sąnaudų, lyginant su 2017 m. 844 581 euru daugiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos –  1 161 129 eurai arba apie 35 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 866 485 eurus arba apie 27 proc. visų sąnaudų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 210 318 eurų arba 6 proc. visų sąnaudų.  2018 metais įmonė priskaičiavo  275 584 eurus draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurios sudarė apie 8 proc. visų sąnaudų.

Grynasis pelnas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 90 747eurų. Lyginant finansinius metus su 2017m. grynasis pelnas sumažėjo 172 978 eurais.

Bendrovė 2018 metais nusipirko ilgalaikio turto iš nuosavų lėšų už 142 661 eurą.

Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų inventorizacija atlikta 2018 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.

Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.

2018 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 442 570 eurų.    Lyginant su 2017 m. –

446 455 eurus.

Už atliktus miesto tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo darbus 2018 m. gruodžio 31 dienai  Marijampolės savivaldybės administracija liko skoloje 364 321 eurą, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija už kelių statybos ir priežiūros darbus – 11 092 eurus.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 49114 eurų.

Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 370 326 eurus. Palyginus su 2017 metais 366 739 eurai, šie įsipareigojimai padidėjo 3587 eurais.

UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2018 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.

Bendrovėje po finansinių metų pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Bendrovė 2019 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas ratinis ekskavatorius VOLVO, savivartis MAN, traktorius New Holland, Mercedes-Benz SZM/1840. Taip pat ruošiamasi diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.

Bendrovės tyrimų veikla per 2018 metus vykdoma nebuvo.

Bendrovė vykdo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą.  Visi įmonės darbuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų . Bendrovėje vykdoma veikla apdrausta įmonių civilinės atsakomybės draudimu.

BALANSAS

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 578098 646839
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 578098 646839
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 926188 841847
Atsargos 67087 44952
Per vienus metus gautinos sumos 445582 457062
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 413519 339833
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 5200 10580
TURTO IŠ VISO 1509486 1499266
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 1069073 1038326
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 597317 566570
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 438606 459140
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 49114 94201
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 389492 364939
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  1807 1800 
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1509486 1499266

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2018 m. 2017 m.
Pardavimo pajamos 3705016 3029174
Pardavimo savikaina (3300061) (2458480)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 404955 570694
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (303791) (270899)
Kitos veiklos rezultatai 5007 13844
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (2589) (4578)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 103582 309061
Pelno mokestis (12835) (45336)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 90747 263725

 

Skambinti
Žemėlapis