Finansinė ataskaita​ 2019

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.

Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno skg. 5, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.

Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.

Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 91 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 92 darbuotojai.

Bendrovė per finansinius metus gavo 4 400 406 eurų pajamų, t.y.  695 390 eurais arba apie 18 proc. daugiau nei 2019 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 2 090 906 eurai ir 2 198754 eurai.

Marijampolės savivaldybei atlikta darbų – 54 proc.

Prienų rajono savivaldybei atlikta darbų – 10 proc.

Vilkaviškio  savivaldybei atlikta darbų –  10 proc.

Kazlų Rūdos  savivaldybei  atlikta darbų – 6 proc.

Kitos įmonės  – 20 proc.

UAB „Kelranga“ patyrė 3 722 884 eurų sąnaudų, lyginant su 2018 m. 422 823 eurais daugiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos –  1 410 812 eurus arba apie 38 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 1 061 732 eurus arba apie 28 proc. visų sąnaudų. Vidutinis darbo užmokestis 2019 metais buvo 907 eurai, 2018 metais – 748 eur. arba 21% didėjo.

Per 2019 metus priskaičiuota ir sumokėta GPM – 155 125 eur. Lyginant su 2018 m. -94 461 eur. arba  64 proc. daugiau. (2018m. GPM tarifas buvo 15 %, 2019m.-20%).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 210 327 eurus arba 6 proc. visų sąnaudų.  2019 metais įmonė priskaičiavo  18 847 eurus draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurios sudarė apie 0.5 proc. visų sąnaudų.

Grynasis pelnas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 359 087eurų. Lyginant finansinius metus su 2018m. grynasis pelnas padidėjo 268 340 eurų.

Bendrovė 2019 metais nusipirko ilgalaikio turto iš nuosavų lėšų už 109 648 eurus.

Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų inventorizacija atlikta 2019 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.

Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.

2019 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 544 841 eurą.    Lyginant su 2018 m. –

442 570 eurų.

Už atliktus miesto tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo darbus 2019 m. gruodžio 31 dienai  Marijampolės savivaldybės administracija liko skoloje 438 179 eurus, Prienų rajono savivaldybės administracija už kelių statybos ir priežiūros darbus – 14 689 eurus. UAB Marijampolės švara už miesto želdinių priežiūros darbus  – 38 713 eurus.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 17 958 eurus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 334 992 eurus. Palyginus su 2018 metais 371 326 eurai, šie įsipareigojimai sumažėjo 36 334 eurais.

UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2019 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.

Bendrovėje po finansinių metų pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Bendrovė 2020 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas skaldos barstytuvas, vilkikas MB Axor su puspriekabe, priekaba Meiller MZDApuspriekabė Nooteboom. Taip pat ruošiamasi diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.

Bendrovės tyrimų veikla per 2019 metus vykdoma nebuvo.

Bendrovė vykdo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą.  Visi įmonės darbuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų . Bendrovėje vykdoma veikla apdrausta įmonių civilinės atsakomybės draudimu.

BALANSAS

2019-12-31 2018-12-31
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 480547 578098
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 477417 578098
Finansinis turtas 3130
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 1265525 926188
Atsargos 74387 67087
Per vienus metus gautinos sumos 536753 445582
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 654385 413519
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 5039 5200
TURTO IŠ VISO 1751111 1509486
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 1398160 1069073
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 926404 597317
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 351147 438606
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 17958 49114
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 333189 389492
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  1804 1807
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1751111 1509486

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2019 m. 2018 m.
Pardavimo pajamos 4400406 3705016
Pardavimo savikaina (3722884) (3300061)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  677522 404955
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (278527) (303791)
Kitos veiklos rezultatai 21354 5007
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 82
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (2526) (2589)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  417905 103582
Pelno mokestis (58818) (12835)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  359087 90747

 

Skambinti
Žemėlapis