Finansinė ataskaita​ 2020

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, bei įstatais.

Bendrovės kodas 151004973, adresas-Gėlyno skg. 5, Marijampolė. Veiklos pobūdis pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 421100 – kelių ir automagistralių  tiesimas, priežiūra ir remontas, 813000 – kraštovaizdžio tvarkymas, 331400 –elektros įrangos remontas, 829900 – verslui būdingų paslaugų veikla ir kita.

Turto nuosavybės ir finansinių – ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis  LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais.

Bendrovė dukterinių bendrovių ir jų akcijų neturi. UAB „Kelranga“ susijusios įmonės yra: UAB „Statybos ritmas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekosta“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Garfus“ (adresas – Stoties g.47, LT68261 Marijampolė), UAB „Mavista“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė), UAB „Ekobetonas“ (adresas – Gamyklų g.3, LT68108 Marijampolė).

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 103 darbuotojai, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 91darbuotojai.

Bendrovė per finansinius metus gavo 5 762 044 eurus pajamų, t.y.  1 361 638 eurais arba apie 30 proc. daugiau nei 2019 metais. Didžiausią dalį pajamų sudarė einamojo remonto ir kapitalinio remonto paslaugų pardavimo pajamos, atitinkamai 2 175 097 eurai ir 3 403 041 euras.

Marijampolės savivaldybei atlikta darbų – 47 proc.

Prienų rajono savivaldybei atlikta darbų – 6 proc.

Vilkaviškio  savivaldybei atlikta darbų –  6 proc.

Kazlų Rūdos  savivaldybei  atlikta darbų – 13 proc.

Birštono rajono savivaldybei atlikta darbų – 14 proc.

Kitos įmonės  – 14 proc.

UAB „Kelranga“ patyrė 4 708 798 eurus sąnaudų, lyginant su 2019 m. 985 914 eurų daugiau. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiagų nurašymo  sąnaudos –  1 757 527 eurai arba apie 37 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 1 161 823 eurus arba apie 25 proc. visų sąnaudų. Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais buvo 1106 eurai, 2019 metais – 907 eur. arba 22% didėjo.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 225 325 eurus arba 5 proc. visų sąnaudų.

Grynasis pelnas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 594 371 eurą. Lyginant finansinius metus su 2019m. grynasis pelnas padidėjo 235 284 eurais.

Bendrovė 2020 metais nusipirko ilgalaikio turto iš nuosavų lėšų už 262 054 eurus, iš skolintų lėšų  už 70 220 eurų

Metinė medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų inventorizacija atlikta 2020 m. spalio 31 dienai. Inventorizacijos metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

Inventorizacijos metu turto vertės testas atliktas. Turto vertės nuvertėjimo nebuvo.

Atsiskaitymai su  tiekėjais, socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai mokami savalaikiai.

2020 m. pabaigoje pirkėjai įmonei buvo skolingi 414 965 eurus.    Lyginant su 2019 m. –

544 841 eurą.

Už atliktus miesto tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo darbus 2020 m. gruodžio 31 dienai  Marijampolės savivaldybės administracija liko skoloje 201 889 eurus, Prienų rajono savivaldybės administracija už kelių statybos ir priežiūros darbus – 98 910 eurų. Birštono rajono savivaldybės administracija už kelių statybos darbus – 23 821 eurą.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 40 625 eurus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 493 036 eurus. Palyginus su 2019 metais 334 992 eurai, šie įsipareigojimai padidėjo  158 044 eurais.

UAB „Kelranga“ įstatinis kapitalas 2020 m. sausio 1 dienai sudaro 428 869 eurus ( 14 809 akcijos, iš kurių 6 812 (46 proc.) akcijų nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o 7 997 akcijos ( 54 proc. ) – UAB „Ekosta“. Nominali akcijos vertė yra 28 eurai 96 ct.

Bendrovėje po finansinių metų pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Bendrovė 2021 m. darbams pasiruošusi. Remontuojama sena technika, sukomplektuota reikiama darbo jėga bei kiti pagrindiniai resursai. Nupirktas ekskavatorinis krautuvas JCB 3CX, krovininis automobilis FORD, krovininis automobilis DAF, krovininis automobilis MAN. Taip pat ruošiamasi diegti naujas technologijas gerinti darbo kokybę, kelti darbo našumą.

Bendrovės tyrimų veikla per 2020 metus vykdoma nebuvo.

Bendrovė vykdo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą.  Visi įmonės darbuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų . Bendrovėje vykdoma veikla apdrausta įmonių civilinės atsakomybės draudimu.

BALANSAS

2020-12-31 2019-12-31
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 480122 477417
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 469272 477417
Finansinis turtas 10850
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 1999431 1265525
Atsargos 188446 74387
Per vienus metus gautinos sumos 409277 536753
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1401708 654385
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 6639 5039
TURTO IŠ VISO 2486192 1747981
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 1952531 1398160
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 1480775 926404
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 531658 351147
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 40625 17958
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 491033 333189
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  2003 1804
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2486192 1751111

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2020 m. 2019 m.
Pardavimo pajamos 5762044 4400406
Pardavimo savikaina (4708798) (3722884)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  1053246 677522
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (364586) (278527)
Kitos veiklos rezultatai 9379 21354
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 226 82
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (768) (2526)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  697497 417905
Pelno mokestis (103126) (58818)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  594371 359087

 

Skambinti
Žemėlapis