Finansinė ataskaita​ 2021

BALANSAS

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 787061 480122
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas 779511 469272
Finansinis turtas 7550 10850
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS 2659186 1999431
Atsargos 179308 188446
Per vienus metus gautinos sumos 526002 409277
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1953876 1401708
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 8627 6639
TURTO IŠ VISO 3454874 2486192
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 2614352 1952531
Kapitalas 428869 428869
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 42887 42887
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2142596 1480775
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 838519 531658
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 149283 40625
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 689236 491033
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  2003 2003
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3454874 2486192

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2021 m. 2020 m.
Pardavimo pajamos 6648756 5762044
Pardavimo savikaina (5508548) (4708798)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  1140208 1053246
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (382620) (364586)
Kitos veiklos rezultatai 26197 9379
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 371 226
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (2723) (768)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  781433 697497
Pelno mokestis (79612) (103126)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  701821 594371

 

Skambinti
Žemėlapis