Finansinė ataskaita​ 2022

BALANSAS

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 913518 787061
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS 909038 779511
Žemė
Pastatai ir statiniai 150592 14981
Mašinos ir įranga 386825 421744
Transporto priemonės 369311 342728
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 2310 58
Investicinis turtas
Žemė  
Pastatai  
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai  
FINANSINIS TURTAS 4480 7550
Įmonių grupės įmonių akcijos  
Paskolos įmonių grupės įmonėms  
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  
Asocijuotųjų įmonių akcijos  
Paskolos asocijuotosioms įmonėms  
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  
Ilgalaikės investicijos  
Po vienų metų gautinos sumos 4480 7550
Kitas finansinis turtas  
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  
Biologinis turtas  
Kitas turtas  
TRUMPALAIKIS TURTAS 3381340 2659186
ATSARGOS 303383 179308
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 233830 170012
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 33852
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai 35701 9296
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 353773 526002
Pirkėjų skolos 349153 521160
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2724184 1953876
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 9788 8627
TURTO IŠ VISO 4304646 3454874
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 3583660 2614352
KAPITALAS 428869 428869
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 428869 428869
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)
Savos akcijos, pajai (–)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI 42887 42887
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas 42887 42887
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3111904 2142596
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1119307 701821
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 1992597 1440775
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI  –  –
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai    
Mokesčių atidėjiniai    
Kiti atidėjiniai    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 720986 840522
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 106560 149283
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms 106560 149283
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 614426 691239
Skoliniai įsipareigojimai    
Skolos kredito įstaigoms 43716 43096
Gauti avansai 1362  
Skolos tiekėjams 55992 293640
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos    
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos    
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos    
Pelno mokesčio įsipareigojimai 96787  
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 365341 283313
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 51228 71190
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4304646 3454874

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2022 m. 2021 m.
Pardavimo pajamos 9369658 6648756
Pardavimo savikaina (7556270) (5508548)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1813388 1140208
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (519008) (382620)
Kitos veiklos rezultatai 16626 26197
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 320 371
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (3862) (2723)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 1307464 781433
Pelno mokestis (188157) (79612)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1119307 701821

 

Skambinti
Žemėlapis