Finansinė ataskaita​ 2023

BALANSAS

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 1003400 913518
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS 994770 909038
Žemė
Pastatai ir statiniai 137648 150592
Mašinos ir įranga 377074 386825
Transporto priemonės 472285 369311
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 7763 2310
Investicinis turtas
Žemė  
Pastatai  
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai  
FINANSINIS TURTAS 8630 4480
Įmonių grupės įmonių akcijos  
Paskolos įmonių grupės įmonėms  
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  
Asocijuotųjų įmonių akcijos  
Paskolos asocijuotosioms įmonėms  
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  
Ilgalaikės investicijos  
Po vienų metų gautinos sumos 8630 4480
Kitas finansinis turtas  
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  
Biologinis turtas  
Kitas turtas  
TRUMPALAIKIS TURTAS 3135699 3381340
ATSARGOS 268718 303383
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 241122 233830
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 33852
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai 27596 35701
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 356294 353773
Pirkėjų skolos 350845 349153
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos 5449 4620
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2510687 2724184
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 28776 9788
TURTO IŠ VISO 4167875 4304646
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 3384536 3583660
KAPITALAS 428869 428869
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 428869 428869
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)
Savos akcijos, pajai (–)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI 42887 42887
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas 42887 42887
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2912780 3111904
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 800876 1119307
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 2111904 1992597
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
ATIDĖJINIAI  –  –
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai    
Mokesčių atidėjiniai    
Kiti atidėjiniai    
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 783339 720986
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 65142 106560
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms 65142 106560
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 718197 614426
Skoliniai įsipareigojimai    
Skolos kredito įstaigoms 44181 43716
Gauti avansai 1362
Skolos tiekėjams 208956 55992
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos    
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos    
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos    
Pelno mokesčio įsipareigojimai 96787
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 396359 365341
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 68701 51228
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4167875 4304646

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Straipsniai 2023 m. 2022 m.
Pardavimo pajamos 9755701 9369658
Pardavimo savikaina (8201472) (7556270)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1554229 1813388
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (679747) (519008)
Kitos veiklos rezultatai 64233 16626
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos 445 320
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (6797) (3862)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 932363 1307464
Pelno mokestis (131487) (188157)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 800876 1119307

 

Skambinti
Žemėlapis